„Energy for all”
EN EN        SK SK

Plenary Lectures

During the event Power Engineering 2010 plenary lectures will be presented by the representatives of the following organizations:
Petrovič, J.
Strategy of Energy Development. Implementation of Energy Policy in Energy Legislation
Stratégia rozvoja energetiky. Implementácia energetickej politiky v energetickej legislatíve
Holjenčík, J.
The Basic Legal Rules and Duties of the Regulatory Office for Network Industries
Základné právne normy a úlohy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Repaská, J.
SPP for the Future or How to Fulfill the Concept of Sustainable Development in Energy Sector
SPP pre budúcnosť alebo Ako naplniť koncept udržateľného rozvoja v energetike
Kvetán, R.
Transmission System Development of the Slovak Republic
Rozvoj prenosovej sústavy SR
Chellini, I.
The Progress of Works on the Construction of Units 3 and 4 of the Mochovce Nuclear Power Plant
Postup výstavby blokov 3 a 4 jadrovej elektrárne Mochovce
Puff, P.
Is Power Engineer Endangered Species?
Je energetik ohroženým druhem?
Miertuš, S.
New Technologies for Production of Biofuels and of Added Value Chemicals: A Global Issue

Invited Lectures

Sitek, J., Nečas, V.
Nuclear Reactors –Generation IV
Jadrové reaktory 4-tej generácie
Ludrovský, P.
Smart Technologies Siemens
Mošat, V., Eckmann, P., Vrabec, M., Vrabeľ, F.
Improving the Quality of Performance of National Surveillance State Energy Inspection through Quality Management System
Zvyšovanie kvality výkonu štátneho dozoru v štátnej energetickej inšpekcii prostredníctvom systému manažmentu kvality
Chrapčiak, I., Kaluš, E.
Efficient Use of Electrical Energy. Is it Enough to Measure what we Measure Now?
Efektívne využívanie elektrickej energie. Stačí merať to, čo meriame?
Gramblička, M.
Inherent Barriers to the Universal-Reasonable Development of the EU Power System
Vnútorné protirečenia systému ako prirodzené bariéry rozvoja elektrizačnej sústavy EÚ
Máslo K.
Influence of Wind Farms on Transmission System Operation in the Central Europe
Vliv větrných elektráren na provoz přenosové soustavy ve středoevropském regionu
Hroch A., Palay I.
Virtual Units of Hydro Power Plants
Virtuálne bloky vodných elektrární
Vítečková M.
Engineering Methods of PID Controller Tuning
Inženýrské metody seřizování PID regulátorů
Jendryščík V.
Ancillary Services, their Activation and the Regulation Electricity
Podporné služby, ich aktivácia a regulačná elektrina
Šooš, Ľ., Matúš, M., Križan, P.
Standardization of Solid High-Grade Biofuel
Štandardizácia tuhých ušľachtilých biopalív
Bakoš, D.
Biomass in Slovakia - a Sustainable Source of Raw Materials for the Production of Biofuells and Chemicals
Biomasa na Slovensku - udržateľný zdroj surovín pre výrobu biopalív a chemikálií
Zeman, M.
Thin-film Silicon PV Technology
Schauer, F.
Organická fotovoltaika
Jelemenský, Ľ.
National Centre for Research and Application of the RES
Národné centrum pre výskum a aplikácie OZE
© 2010 Slovak University of Technology in Bratislava